Projekty UE

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Przedsięwzięcie Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik było kompleksowym projektem wynikającym z Programu Rewitalizacji Świdnika, dotyczącym odnowienia zaniedbanych terenów ulokowanych na obrzeżach strefy mieszkalnej miasta i znajdujących się w sąsiedztwie obiektów przemysłowych - WSK PZL, Parku Przemysłowego, PKP i lotniska. Są to tereny zróżnicowane funkcjonalnie, które cechuje znaczny stopień degradacji i niedoinwestowania, charakterystyczny dla peryferyjnej lokalizacji, obejmujący przebudowę stadionu przy ul. Sportowej - obecnie T. Góry, rewitalizacji budynków położonych przy ul. Kolejowej oraz rewitalizacji Parku Miejskiego.

  Koszt całkowity projektu – 23 082 914 PLN

  Koszt kwalifikowany – 18 442 527 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 997 694 PLN

 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Projekt obejmował kompleksowy remont budynku kina LOT adaptowanego na Centrum Kultury w Świdniku, wraz z dobudową 2- kondygnacyjnego budynku.

  Prace budowlane w ramach realizacji inwestycji zostały podzielone na dwa etapy.

  Pierwszy to rozbudowa istniejącego budynku kina o szereg pomieszczeń przeznaczonych dla Centrum Kultury zlokalizowanych w nowym budynku, dobudowanym przy północnej elewacji kina.

  Drugi etap obejmował przebudowę i kapitalny remont istniejącego budynku kina oraz rozbudowę od strony południowej o jednokondygnacyjną strefę wejściową do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach.

  Koszt całkowity projektu – 12 055 589 PLN

  Koszt kwalifikowany – 3 643 511 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 732 633 PLN

 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Oś priorytetowa V – Transport.

  Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.

  Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Powstał odcinek drogi o długości 0,958 km wraz z obustronnymi chodnikami, parkingiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem. W ramach kompleksowego uzbrojenia terenu, inwestycji drogowej towarzyszyła budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, które zostały już w całości sfinansowane z budżetu gminy, podobnie jak odcinek ul. Klonowej objęty II etapem budowy.

  Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN

  Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN (44,11%)

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

  W ramach realizacji projektu nastąpiła przebudowa drogi na odcinku od ul. Fabrycznej do bramy WSK PZL-Świdnik S.A, o długości 148 m,  która umożliwiła ruch dwukierunkowy, bez konieczności stosowania objazdu przez będący w złym stanie technicznym wiadukt.

  Bardzo ważnym elementem tej inwestycji było wybudowanie alternatywnego dojazdu do Parku od strony północnej - nowej drogi o długości 679 mb, umożliwiającej bezpośrednie połączenie Parku Przemysłowego z drogą powiatową i zewnętrznym układem komunikacyjnym, bez konieczności przejazdu przez miasto.

  Wzdłuż dróg wybudowane zostały chodniki o długości łącznej  827 mb.

  Postawiona sygnalizacja świetlna dodatkowo wzmacniająca bezpieczeństwo ruchu na przebudowanym odcinku.

  Wzdłuż dróg powstało oświetlenie.

  Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł

  Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł

 • Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

  Projekt obejmował przebudowę ul. Kard. St. Wyszyńskiego na odcinku od. ul. Okulickiego do ul. Kamińskiego - jednej z wazniejszych dróg komunikacyjnych przebiegających przez centrum Świdnika. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę stanu drogi na długości 1100 mb. W wyniku realizacji inwestycji uporządkowana została przestrzeń w centralnej, najważniejszej funkcjonalnie części miasta. Zwiększono liczbę dostępnych miejsc parkingowych. Zbudowana została ścieżka rowerowa o długości 840 mb.

  Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł

  Wielkość przyznanej z EFRR dotacji - 1 437 621,79 zł

 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r. 

  Projekt dotyczy realizacji etapu trzeciego -  budowy końcowego  odcinka ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego, biegnącego od ul. Spokojnej do drogi krajowej Nr 17 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją deszczową, oświetleniem, ścieżką rowerową, chodnikami.

  Budżet:

  Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł

  Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł

  Wielkość przyznanej dotacji z EFRR - 75 % – 3 012 761,25 zł

   

 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Projekt objął przebudowę szkolnego segmentu sportowego – sali sportowej i basenu wraz z zapleczem i łącznikiem o powierzchni łącznej ok. 1 561 m2.      

W ramach realizacji projektu zaplanowano: kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont pomieszczeń na poziomie basenu, sali gimnastycznej – przebudowa podłoża, wykończenia ścian i posadzek; zastąpienie przeszklenia ściany osłonowej basenu ścianą murowaną, ocieplenie istniejących ścian zewnętrznych; Zamontowano zostanie instalację solarną oraz pompę ciepła do podgrzewania wody basenowej.  Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania,  wymieniono grzejniki.

Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł

Wielkość przyznanej dotacji: EFRR - 75 % – 1 700 793,29 zł

Budżet państwa – 10 % - 226 772,02 zł

 

 • Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

Projekt pn. został zrealizowany w 2015 r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4 schemat B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  zgodnie z umową nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-016/13.

Projekt miał na celu wypromowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik oraz marki gospodarczej miasta. Narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia założonych celów były działania analityczno-strategiczne oraz promocyjne. W ramach projektu została przygotowana strategia rozwoju terenów inwestycyjnych (z marką gospodarczą miasta) oraz analiza potencjału inwestorów. Przeprowadzona została kompleksowa kampania promocyjna i podjęte działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla strefy położonej w pobliżu Portu Lotniczego Lublin. Gmina Miejska Świdnik podjęła szereg działań w celu aktywizacji inwestycyjnej tego terenu, m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowania do uzbrojenia.

Całkowita wartość projektu – 446 035,22 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 263 423,93 zł

Dofinansowanie w formie dotacji celowej – 26 498,96 zł