Tereny inwestycyjne pomiędzy Portem Lotniczym Lublin a ul. Nadleśną

< POWRÓT

Od wschodu teren ogranicza obszar lotniska, od zachodu ul. Nadleśna. Od południa teren graniczy w części z linią kolejową, a we fragmencie – z ul. Żwirki i Wigury (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822). Od północy działki przylegają do drogi wojewódzkiej 822, prowadzącej w stronę lotniska i centrum Świdnika. Tereny są rozdzielone ul. Lotniczą (ciąg drogi wojewódzkiej nr 822).

U – tereny zabudowy usługowej
1U ...................................................... pow. 4,84 ha
2U ...................................................... pow. 1,80 ha
3U ...................................................... pow. 4,70 ha
4U ...................................................... pow. 2,74 ha
5U ...................................................... pow. 8,48 ha
6U ...................................................... pow. 3,40 ha
7U ...................................................... pow. 1,02 ha
8U ...................................................... pow. 1,17 ha
9U ...................................................... pow. 0,70 ha
10U ...................................................... pow. 2,53 ha
11U ...................................................... pow. 1,19 ha
12U ...................................................... pow. 0,97 ha

Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: usługi nieuciążliwe, stacja benzynowa, stacja LPG na terenie 7U Dopuszczone: zachowanie funkcji mieszkalnej na terenie 2U, 7U, 10U, 11U, 12U z możliwością przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, z warunkiem zastosowania
środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych Towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, dojazdy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, obiekty małej architektury Obsługa komunikacyjna: tereny 1U i 7U – zjazdy z dróg wojewódzkiej i gminnych, pozostałe – z dróg gminnych.

U/MN – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
1U/MN ..................................................... pow. 1,54 ha
2U/MN ..................................................... pow. 1,18 ha
3U/MN ..................................................... pow. 1,36 ha

Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: zabudowa usług nieuciążliwych, której towarzyszyć może funkcja mieszkalna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której towarzyszyć może realizacja obiektów usługowych Towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, dojazdy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, obiekty małej architektury Wyklucza się: usługi związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handel hurtowy, warsztaty samochodowe, stacje gazu i myjnie samochodowe Zasady obsługi komunikacyjnej: zjazdy na tereny z dróg gminnych.

U(MN) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej
1U(MN) .................................................... pow. 3,91 ha
2U(MN) .................................................... pow. 6,02 ha
3U(MN) .................................................... pow. 1,20 ha
4U(MN) .................................................... pow. 4,37 ha
5U(MN) .................................................... pow. 1,02 ha
6U(MN) .................................................... pow. 1,26 ha

Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym rzemiosło, Dopuszczone: funkcja mieszkalna, realizowana w formie wbudowanych lokali mieszkalnych lub budynków wolno stojących, której udział nie przekroczy 50 proc. powierzchni użytkowej budynków o funkcji U(MN), zlokalizowanych na działce budowlanej, budynki zamieszkania zbiorowego Towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, dojazdy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, obiekty małej architektury Obsługa komunikacyjna: 1U(MN) – zjazd z dróg gminnych i drogi wojewódzkiej
(pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi); 2U(MN), 3U(MN), 5U(MN), 6U(MN) – zjazd z dróg gminnych, 4U(MN) – zjazd z drogi gminnej i wojewódzkiej.

Rodzaj transakcji: Kupno, Dzierżawa, Sprzedaż
Rodzaj działki: Budowlana, Rolna, Przemysłowa, Rekreacyjna, Leśna, Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa: Powierzchnia magazynowa, Powierzchnia handlowa, Powierzchnia biurowa, Powierzchnia produkcyjna