Tereny inwestycyjne między ul. Lotniczą a ul. Nadleśną

< POWRÓT

U(MW) – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
1U(MW) ................................................. pow. 1,25 ha
Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: lokale usługowe oraz zabudowa usług nieuciążliwych, istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki zamieszkania zbiorowego Towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, dojazdy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, obiekty małej architektury Wyklucza się: usługi związane ze składowaniem i przetwarzaniem
odpadów, handlem hurtowym, warsztatami samochodowymi, stacjami gazu i myjniami samochodowymi Obsługa komunikacyjna: zjazdy na tereny z drogi gminnej i wojewódzkiej.

U(P) – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem produkcji, składów i magazynów
1U(P) ...................................... pow. 2,49 ha

Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: usługi, w tym rzemiosło, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 mkw.; dopuszczone: obiekty produkcyjne,
składy i magazyny Towarzyszące: garaże, dojazdy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, urządzenia służące ochronie środowiska Wyklucza się: lokalizowanie budynków z funkcją mieszkalną oraz budynków zamieszkania zbiorowego Obsługa komunikacyjna: na zasadzie służebności dojazdu
lub dróg wewnętrznych od drogi gminnej lub poprzez drogę wewnętrzną, postulowaną do wydzielenia wzdłuż terenu 1U(P) od drogi gminnej.

P(U) – tereny produkcji, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej
1P(U) ................................................... pow. 11,71 ha
2P(U) ................................................... pow. 0,57 ha


Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny Dopuszczone: usługi wraz z zapleczem technicznym obiektów usługowych, tworzenie form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz wewnętrzna wymiana funkcji w celu dostosowania do wymagań rynku
pod warunkiem, że stanowią one uzupełnienie lub obsługę przeznaczenia podstawowego Towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, drogi
wewnętrzne, dojazdy, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna obsługi terenu i zabudowy, zieleń urządzona, mała architektura
Obsługa komunikacyjna: 1P(U) – zjazdy z dróg gminnych, 2P(U) – z drogi gminnej i wojewódzkiej KS /ZI – tereny obsługi komunikacji samochodowej i zieleni izolacyjnej


1KS/ZI .................................................... pow. 1,52 ha
2KS/ZI .................................................... pow. 1,24 ha
3KS/ZI .................................................... pow. 1,37 ha


Przeznaczenie terenu:
Podstawowe: rezerwa terenu pod poszerzenie drogi wojewódzkiej. Do czasu zagospodarowania zgodnego z tym przeznaczeniem dopuszcza się lokalizację parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, tereny zieleni urządzonej, obiekty małej architektury, infrastrukturę obsługi technicznej w tym urządzenia do odwodnienia terenu, drogi wewnętrzne, nowe wjazdy z drogi wojewódzkiej pod warunkiem uzyskania zgody od zarządcy drogi.

Rodzaj transakcji: Dzierżawa, Sprzedaż
Rodzaj działki: Rolna, Przemysłowa, Leśna
Zabudowa: Powierzchnia handlowa, Powierzchnia biurowa