O projekcie

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku - dofinansowanie UE Promocja strefy gospodarczej została zrealizowana w ramach projektu pn. Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku w  2015r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4 schemat B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  zgodnie z umową nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-016/13.Projekt miał na celu wypromowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik oraz marki gospodarczej miasta. Narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia założonych celów były działania analityczno-strategiczne oraz promocyjne. W ramach projektu została przygotowana strategia rozwoju terenów inwestycyjnych (z marką gospodarczą miasta) oraz analiza  potencjału inwestorów. Przeprowadzona została kompleksowa kampania promocyjna i podjęte działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla strefy położonej w pobliżu Portu Lotniczego Lublin. Gmina Miejska Świdnik podjęła szereg działań w celu aktywizacji inwestycyjnej tego terenu, m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowania do uzbrojenia.W ramach realizacji projektu miało miejsce:- przygotowanie strategii rozwoju terenów inwestycyjnych (dokumentu strategicznego w tym marki gospodarczej Świdnika);

- przygotowanie analizy - Badanie potencjału inwestorów w kraju i zagranicą w branżach strategicznych dla rozwoju Świdnika wykonanie portalu internetowego dla inwestorów z wersją mobilną na smartfony i tablety. Na portalu znajduje się baza danych obszarów inwestycyjnych, panorama sferyczna, materiały informacyjne i promocyjne,  bieżące informacje o aktywności gospodarczej Miasta Świdnik, baza firm w  Świdniku (z podziałem na branże);

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie;

- przygotowanie spotów promocyjnych;

- kampania outdoor na bilbordach w regionie i wybranych miastach;

- kampania na wielkoformatowych mobilnych telebimach LED w całej Polsce oraz promocja na imprezach branżowych;

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie;

- wykonanie panoramy sferycznej terenów inwestycyjnych – wizualizacja terenów inwestycyjnych;

- udział w targach;

- foldery promocyjne;

- gadżety promocyjne;

- organizacja konferencji z inwestorami branżowymi z kraju i zagranicy.

Całkowita wartość Projektu – 446 035,22 zł

Kwota dofinansowania – 289 922,89 zł,

w tym:

dofinansowanie ze środków europejskich – 263 423,93 zł

dofinansowanie w formie dotacji celowej – 26 498,96 zł

Wkład własny beneficjenta – 156 112,33 zł