Informacja o projekcie

Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

Promocja strefy gospodarczej została zrealizowana w ramach projektu pn. Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku w 2015r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4 schemat B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  zgodnie z umową nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-016/13.

Projekt miał na celu wypromowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik oraz marki gospodarczej miasta. Narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia założonych celów były działania analityczno-strategiczne oraz promocyjne. W ramach projektu została przygotowana strategia rozwoju terenów inwestycyjnych (z marką gospodarczą miasta) oraz analiza potencjału inwestorów. Przeprowadzona została kompleksowa kampania promocyjna i podjęte działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla strefy położonej w pobliżu Portu Lotniczego Lublin. Gmina Miejska Świdnik podjęła szereg działań w celu aktywizacji inwestycyjnej tego terenu, m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowania do uzbrojenia.

W ramach realizacji projektu miało miejsce:

- przygotowanie strategii rozwoju terenów inwestycyjnych (dokumentu strategicznego w tym marki gospodarczej Świdnika);
- przygotowanie analizy - Badanie potencjału inwestorów w kraju i zagranicą w branżach strategicznych dla rozwoju Świdnika;
- wykonanie portalu internetowego dla inwestorów z wersją mobilną na smartfony i tablety. Na portalu znajduje się baza danych obszarów inwestycyjnych, panorama sferyczna, materiały informacyjne i promocyjne, bieżące informacje o aktywności gospodarczej Miasta Świdnik, baza firm w Świdniku (z podziałem na branże);
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie;
- przygotowanie spotów promocyjnych;
- kampania outdoor na bilbordach w regionie i wybranych miastach;
- kampania na wielkoformatowych mobilnych telebimach LED w całej Polsce oraz promocja na imprezach branżowych;
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie;
- wykonanie panoramy sferycznej terenów inwestycyjnych – wizualizacja terenów inwestycyjnych;
- udział w targach;
- foldery promocyjne;
- gadżety promocyjne;
- organizacja konferencji z inwestorami branżowymi z kraju i zagranicy.

 

Całkowita wartość Projektu – 446 035,22 zł

Kwota dofinansowania – 289 922,89 zł, w tym:

dofinansowanie ze środków europejskich – 263 423,93 zł

dofinansowanie w formie dotacji celowej – 26 498,96 zł

Wkład własny beneficjenta – 156 112,33 zł