Projekty UE

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 23 082 914 PLN

  Koszt kwalifikowany – 18 442 527 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 997 694 PLN

 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 12 055 589 PLN

  Koszt kwalifikowany – 3 643 511 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 732 633 PLN

 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Oś priorytetowa V – Transport.

  Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.

  Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN

  Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN (44,11%)

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

  Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł

  Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł

 • Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

  Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł

  Wielkość przyznanej z EFRR dotacji - 1 437 621,79 zł

 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

  Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

  Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r. Budżet:

  Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł

  Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł

  Wielkość przyznanej dotacji z EFRR - 75 % – 3 012 761,25 zł

   

 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł

Wielkość przyznanej dotacji: EFRR - 75 % – 1 700 793,29 zł

Budżet państwa – 10 % - 226 772,02 zł

 • Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku

Beneficjent: Gmina Miejska Świdnik

Projekt pn. został zrealizowany w 2015 r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4 schemat B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  zgodnie z umową nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-016/13.

Projekt miał na celu wypromowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik oraz marki gospodarczej miasta. Narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia założonych celów były działania analityczno-strategiczne oraz promocyjne. W ramach projektu została przygotowana strategia rozwoju terenów inwestycyjnych (z marką gospodarczą miasta) oraz analiza potencjału inwestorów. Przeprowadzona została kompleksowa kampania promocyjna i podjęte działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla strefy położonej w pobliżu Portu Lotniczego Lublin. Gmina Miejska Świdnik podjęła szereg działań w celu aktywizacji inwestycyjnej tego terenu, m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowania do uzbrojenia.

Całkowita wartość projektu – 446 035,22 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich – 263 423,93 zł

Dofinansowanie w formie dotacji celowej – 26 498,96 zł